Si vols presentar una queixa o reclamació, posem a la teva disposició tota la informació que necessites per poder-la presentar:

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, , disposa d'un Departament d'Atenció al Client i d'un defensor del client per atendre i resoldre les queixes i les reclamacions que li presentin els seus clients en relació amb els seus interessos i drets reconeguts legalment.

Els prenedors, els assegurats, els beneficiaris de contractes d'assegurança, els tercers perjudicats, els partícips i els beneficiaris dels plans de pensions i els drethavents de qualsevol d'aquests poden presentar les seves queixes i reclamacions indistintament:

  • Al Departament d'Atenció al Client del grup Liberty, mitjançant un escrit adreçat al domicili social Paseo 12 Estrellas, 4, 28042, Madrid, per fax al número 91 301 79 98, o per correu electrònic a l'adreça atencionalcliente@libertyseguros.es, en relació amb els contractes d'assegurança i els plans de pensions.
  • En segona instància, al defensor del client del grup Liberty, mitjançant un escrit adreçat al domicili c/ Marqués de la Ensenada, núm. 2, 28004, Madrid, per fax al número 91 308 49 91, o per correu electrònic a l'adreça reclamaciones@da-defensor.org, en relació amb els contractes d'assegurança.
  • A continuació facilitem el formulari del full de reclamacions:

2. Les queixes i les reclamacions formulades pels clients seran ateses i resoltes en el termini de dos mesos a partir de la data en què s'hagin presentat.

3. En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament adoptat per qualsevol de les instàncies esmentades més amunt, o si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi obtingut cap resposta, el reclamant pot formular la queixa o la reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, mitjançant un escrit adreçat al domicili Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid.

4. A les oficines de les entitats del grup Liberty hi ha, a la disposició dels clients, el Reglament per a la defensa del client, que regula el funcionament intern de les queixes i les reclamacions, l'activitat i els procediments del Departament d'Atenció al Client i del defensor del client, i també les relacions entre ells. També es pot accedir a aquest reglament a la pàgina web.

5. La normativa legal que regula la protecció del client és la següent: la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer; l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client de les entitats financeres; l'Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions; la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança, i la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades i la seva normativa de desenvolupament corresponent.

6. Segons estableixen la Llei de consum de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, publicada al Diari Oficial de Catalunya núm. 5677, i la Llei gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries 2/2012, de 28 de març, publicada al Diari Oficial de Galícia núm. 69, el telèfon gratuït d'atenció a les queixes i reclamacions per a clients residents a Catalunya i Galícia respectivament és el 900 11 22 35. Direcció C/Llacuna 56-70, edifici C, 08005, Barcelona.

7. Plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum. L'informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes que està disponible en aquest enllaç: http://ec.europa.eu//consumers/odr. No obstant això, li recomanem que abans consulti la disponibilitat d'aquest servei a Espanya a la «Clàusula d'exempció de responsabilitat». Es pot posar en contacte amb la companyia per mitjà de l'adreça: atencionalcliente@libertyseguros.es.