Informació sobre el tractament de dades personals de les pòlisses d'assegurança

 

 

Política de privacitat

La política de privacitat que es descriu a continuació només s’aplica al lloc web, i Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (d’ara endavant, Liberty) no és responsable del tractament que sobre aquesta qüestió facin els llocs web als quals s’accedeix per mitjà dels hiperenllaços ubicats al lloc web.
Liberty vol que els usuaris visitin el lloc web sabent que tenen el control sobre la seva informació personal.
Així mateix, com a prova de la bona pràctica comercial de Liberty i per complir les regulacions en matèria d’assegurances, Liberty tracta la informació de tots els seus clients i/o persones beneficiàries amb la confidencialitat més absoluta.

 

Obtenció i ús de la informació

En cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic, Liberty rebrà les dades de caràcter personal que aquest li comuniqui, que en tot cas comprendran l’adreça electrònica i les dades que l’usuari introdueixi al text del missatge electrònic enviat.
Sens perjudici de la informació que en aquests casos s’ofereixi a l’usuari en accedir a l’aplicació d’enviament de missatges electrònics mitjançant els enllaços que amb aquesta finalitat s’han introduït en l’avís legal i en la política de privacitat, i d’acord amb el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, RGPD) i de qualsevol normativa que la desenvolupi o complementi, es fa constar que les dades de caràcter personal que es proporcionin per aquest mitjà seran objecte de tractament, estrictament confidencial, amb la finalitat única d’atendre la petició que es cursi per aquesta via, i s’incorporaran a un fitxer el responsable del qual és Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, sense que es comparteixin amb terceres persones, tret que del contingut de la sol·licitud feta per l’usuari se’n derivi la seva necessitat.
L’usuari que envia un missatge electrònic, quan envia les seves dades n’autoritza expressament el tractament amb la finalitat que s’ha indicat abans.

 

Liberty disposa de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de les quals és responsable i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, en compliment del que disposa l’article 32 del RGPD.

Qualsevol usuari que s’hagi posat en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic pot accedir a les dades comunicades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-se al seu tractament, limitar-ne el tractament o sol·licitar-ne la portabilitat per mitjà d’un missatge electrònic dirigit a ejercicioderechos@libertyseguros.es, a través de l’enllaç següent: Exercici de drets.

La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i Liberty no utilitza un canal segur i les dades transmeses no estan xifrades, de manera que Liberty sol·licita als usuaris que s’abstinguin d’enviar dades personals que tinguin la consideració de dades especialment protegides en els termes de l’article 9 del RGPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho desaconsellen.
El lloc web està dissenyat per oferir als nostres clients i possibles clients la possibilitat d’obtenir informació sobre la nostra companyia, així com sobre els nostres productes i serveis.
Liberty no ven ni proveeix a terceres persones cap informació per a llistes de publitramesa o companyies de màrqueting directe, ni envia comunicacions que els usuaris no hagin sol·licitat o acceptat prèviament.

S’entén que l’usuari que cursi una petició per correu electrònic vol que Liberty l’atengui i la contesti per la mateixa via, inclòs, si escau, l’enviament de la informació promocional sol·licitada per l’usuari.

 

No vull rebre més publicitat

Si no desitja rebre més comunicacions comercials, envieu un e-mail amb el seu correu electrònic, Nom i cognoms i número de DNI, a l'adreça: ejercicioderechos@libertyseguros.es

 

Entorn segur

A fi de complir els requisits legals sobre protecció de dades personals, l’accés a algunes de les àrees del lloc web es fa en un entorn segur (per ex.: SSL —secure socket layer—, TLS —transport layer security— o similar), la qual cosa implica que totes les operacions i transaccions es fan en un servidor segur l’accés del qual està restringit a certs usuaris, i que tota la informació intercanviada és encriptada, la qual cosa permet assegurar l’autenticitat del lloc web Liberty des del qual s’obtenen les dades personals, així com la integritat i la confidencialitat de les dades personals durant la seva transmissió.

 

L’usuari pot verificar que està en un entorn segur quan a la part inferior del navegador hi ha un símbol que representa un cadenat tancat i el protocol d’internet canvia d’http:// a https://. Així mateix, determinades configuracions d’alguns navegadors informen l’usuari mitjançant un missatge en pantalla quan entra i surt d’un servidor segur.

 

Recomanacions contra fraus

D’acord amb la seva política de privacitat, Liberty vol que els usuaris del lloc web ubicat a www.libertyseguros.es tinguin el control de la seva informació personal. Amb aquesta finalitat, Liberty no sol·licita per correu electrònic a l’usuari la contrasenya, la clau d’accés ni el PIN (número d’identificació personal). Només en cas que algun usuari decideixi posar-se en contacte amb Liberty per mitjà del correu electrònic, Liberty rebrà les dades que aquest li comuniqui, que en tot cas comprendran l’adreça electrònica i les dades que l’usuari introdueixi al text del missatge electrònic enviat.

Si heu estat objecte d’un atac, un frau o intent de frau i heu proporcionat informació, comuniqueu-ho als serveis pertinents de les forces i els cossos de seguretat.

 

Les normes en matèria de telecomunicacions i serveis de la societat de la informació atribueixen a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la tutela dels drets i les garanties dels usuaris en l’àmbit de les comunicacions electròniques. Entre aquestes hi ha la defensa de la privacitat dels usuaris d’Internet davant l’spam.

Canvis en la Política de Privacitat

En cas que Liberty revisi i/o modifiqui la política de privacitat del lloc web, la nova redacció d’aquesta s’inclourà al lloc web i s’aplicarà des d’aquell moment. Perquè els usuaris coneguin la política de privacitat vigent en cada moment, se’ls recomana que la revisin periòdicament.