Informació Legal de Regal Assegurances Generals, SA d'Assegurances i Reaseguros, Societat Unipersonal

Termes i condicions d'ús del web

A l'accedir al web ubicat a l'adreça www.regal.es (en endavant el "Web"), que és propietat de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (en endavant "Liberty") i/o a qualsevol de les pàgines que a través del mateix pot conèixer,l' usuari assumeix el compromís de seguir i acomplir els terminis i condicions que s'indicaran a continuació (en endavant els "Termes i Condicions"). En cas que no estigui d'acord amb els Termes i Condicions li preguem que se abstingui d'utilitzar el Web. Aquests Termes i Condicions, així com el contingut, disseny i organització del Web, podran ser revisats i/o modificats en qualsevol moment. No obstant això, la seva modificació no afectarà als drets i obligacions de la pòlissa contractada, en el teu cas, per l'usuari. En cas de revisió o modificació dels Termes i Condicions del web, la seva nova redacció serà immediatament publicada i serà accessible en el Web, resultant aplicable des d'aquell moment. Per estar correctament informat sobre els Termes i Condicions que resulten aplicables a cada moment, l'usuari ha de revisar periòdicament els mateixos. L'ús del Web, incloent l'accés pels usuaris i la navegació a través del mateix és lliure i gratuït i implica el acompliment dels presents Termes i Condicions, de la legislació espanyola i dels bons costums i els usos acceptats en l'àmbit d'Internet. Els presents Termes i Condicions són aplicables a tots els usuaris que utilitzin el Web. No obstant això, en cas que en el futur s'incloguin noves seccions en el Web que presten servicis específics, Liberty podria incloure en els mateixos Termes i Condicions específiques, aplicables a dites seccions bé amb prioritat sobre els presents Termes i Condicions, o bé complementant els mateixos. Malgrat que Liberty desitgi prestar als usuaris a través del Web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, Liberty intentaria avisar als seus usuaris amb la necessària antelació, sempre que fos possible.

Exclusió de responsabilitat

La informació respecte als productes i serveis que ofereix Liberty en el Web no reflexa tots els termes i condicions aplicables a cada un dels productes i/o serveis comercialitzats per Liberty. La informació provinguda en el Web només té un caràcter indicatiu, orientatiu i estimatiu. Els continguts inclosos en el Web són elaborats per Liberty amb informació pròpia de la companyia així com amb informació externa, de això la gran quantitat d'informació accessible pel usuari. En conseqüència, Liberty no garanteix la total actualització i/o exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del Web, si bé fa tot el possible per a que sigui així. Igualment Liberty no garanteix la utilitat del seu Web o dels seus serveis per a cap activitat en particular pel que l'accés al Web i l'ús dels seus continguts es realitzi sota la responsabilitat de l'usuari.

Hipervincles

El Web té hipervincles amb altres webs, que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Liberty, no sent responsable per tant del contingut als dits webs. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius títols, i Liberty no garanteix ni aprova aquests continguts. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al Web hauran d'abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni se deixarà entendre que Liberty autoritza l'hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o proposats a disposició de la pàgina web en la que s'estableixi l'hiperenllaç al Web. L' establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l' existència de relació alguna entre Liberty i el titular del web en el que s'estableixi el mateix. No s'establiran hipervincles al Web en pàgines web que incloguin informació o continguts il.lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'orde públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, en el seu cas, i respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin al Web des d'altres pàgines web permetran l'accés al Web, però no reproduiran el seu contingut de cap forma, i prescindiran en tot cas de l'ús de browsers o border environments.

Propietat Intel.lectual i Industrial

Tots els dissenys, marques, noms, denominacions, imatges, logos, gràfics, icones, noms de domini, aplicacions, seqüències de codi auto executables i tot altre contingut del Web pertanyen a Liberty o, en el seu cas, Liberty compta amb llicència pel seu ús, i gaudeix, en conseqüència, de la protecció pròpia dels drets sobre la propietat intel.lectual i industrial. Tots els drets de propietat intel.lectual i copyright dels continguts d'aquest Web es reserven a Liberty i als seus llicenciants i en cap cas l'accés al Web implica cap deixadesa per part de Liberty en aquests drets a favor de l'usuari. Els usuaris del web poden fer ús privat del Web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los de cap manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que difereixi de l'expressament permès per Liberty, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel.lectual, afectarà als drets del mencionat titular conforme els tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya. Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del Web amb qualsevol propòsit de qualsevol manera diferent de la permesa per Liberty en els presents Termes i Condicions. En cas que els usuaris desitgin utilitzar les marques, noms, logos o qualsevol altre signe distintiu amb la fi d'identificar els hipervincles que s'estableixin en altres webs al Web de Liberty, poden sol.licitar l'autorització necessària posant-se en contacte amb el webmaster a través del link disponible al final dels presents Termes i Condicions.

Ús del correu electrònic

L'usuari pot utilitzar el correu electrònic per a posar-se en contacte amb Liberty, per als fins assenyalats en els presents Termes i Condicions i en la Política de Privacitat. Malgrat que el desig de Liberty sigui atendre els correus electrònics rebuts amb promptitud, Liberty no garanteix la resposta als mateixos, que dependrà del volum de correspondència rebuda i de la complexitat de les qüestions plantejades. Liberty no garanteix tampoc el funcionament del correu electrònic tant en la recepció com en l'enviament, per estar fora del seu control. Tota la informació rebuda per aquesta via dels usuaris del Web serà tractada conforme al que està establert en la Política de Privacitat.

Enregistrament de trucades telefòniques

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari queda informat i dona el seu consentiment per a l'enregistrament de les converses telefòniques que puguin mantenir amb Regal, canal directe de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. , com a conseqüència de la consulta, sol.licitud o contractació de qualsevol assegurança, o de qualsevol altra transacció o operació relativa a dita assegurança, realitzada a través del telèfon. Dits enregistraments es podran utilitzar dins dels processos de control de qualitat de l'entitat asseguradora, realitzant a tal fi enquestes de satisfacció, així com a mitjà de prova de qualsevol reclamació. L'usuari té dret a exigir a l'Assegurador còpia escrita dels enregistraments.

Jurisdicció i llei aplicable

Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l'ús del Web serà resolt d'acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, quan es trobi aquest a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals de Madrid, quan es trobi fora d' Espanya, renunciant expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret pogués correspondre.

Informació rellevant de Regal

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., és una societat inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tom 29777 Secció 8ª, Foli 2, Full M-377257. El seu C.I.F. és A-48037642, i el seu domicili social està ubicada en Madrid (28042), Paseo de las Doce Estrellas 4. La seva activitat està supervisada per la Direcció General de Seguros y Fondos de Pensiones, trobant-se inscrita en el Registre Especial d' Entitats Asseguradores amb la clau C-0467 i en el Registre Especial d' Entitats Gestors de Fons de Pensions amb la clau G-0056. En el que es refereix a Termes i Condicions d'Ús, poden posar-se en contacte amb Liberty a través del link: webmaster@libertyseguros.es.

TORNAR