Termes i condicions d’ús

 

En accedir al lloc web ubicat a l’adreça www.libertyseguros.es (d’ara endavant, el lloc web), que és propietat de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (d’ara endavant, Liberty), i/o a qualsevol de les pàgines que pot conèixer a través d’aquest, l’usuari assumeix el compromís de seguir i complir els termes i les condicions que s’indiquen al llarg d’aquest avís legal (d’ara endavant, els termes i les condicions). En cas que no estigueu d’acord amb els termes i les condicions, us demanem que us abstingueu de fer servir el lloc web.

Aquests termes i condicions, així com el contingut, el disseny i l’organització del lloc web, es poden revisar i/o modificar en qualsevol moment. En cas de revisió o modificació dels termes i les condicions, la nova redacció es publicarà immediatament, estarà accessible al lloc web i s’aplicarà des d’aquell moment. Per estar correctament informat sobre els termes i les condicions que s’apliquen en cada moment, l’usuari els ha de revisar periòdicament. L’ús del lloc web, inclòs l’accés pels usuaris i la navegació a través d’aquest, és lliure i gratuït i implica el compliment d’aquests termes i condicions, de la legislació espanyola i dels bons costums i els usos acceptats en l’àmbit d’Internet.

Aquests termes i condicions s’apliquen a tots els usuaris que facin servir el lloc web. No obstant això, en cas que en el futur s’incloguin noves seccions en el lloc web que prestin serveis específics, Liberty hi podria incloure termes i condicions específics aplicables a aquestes seccions, bé amb prioritat sobre aquests termes i condicions, bé complementant-los.

Malgrat que Liberty vol prestar un servei continuat als usuaris a través del lloc web, aquest es podria interrompre per circumstàncies d’índole diversa. En aquest cas, Liberty intentarà avisar els usuaris amb l’antelació necessària, sempre que això sigui possible.

L’usuari es compromet a fer servir el lloc web d’acord amb la Llei i amb aquests termes i condicions, i a no fer-lo servir amb finalitats il·lícites o prohibides o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal d’equips informàtics, documents o arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats a qualsevol equip de Liberty o de terceres persones.

 

Pel que fa a aquests termes i condicions, us podeu posar en contacte amb Liberty a través del formulari de contacte disponible al lloc web.

 

Exclusió de responsabilitat

La informació respecte als productes i serveis que ofereix Liberty al lloc web no reflecteix tots els termes i condicions que s’apliquen a cadascun dels productes i/o serveis comercialitzats per Liberty. La informació que hi ha al lloc web només té caràcter indicatiu, orientatiu i estimatiu.
Els continguts que s’inclouen al lloc web estan elaborats per Liberty amb informació pròpia de la companyia i amb informació externa, per això hi ha una gran quantitat d’informació accessible per a l’usuari. En conseqüència, Liberty no garanteix l’actualització, l’exactitud o la disponibilitat total en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè sigui així.
Liberty tampoc garanteix la utilitat del seu lloc web o dels seus serveis per a cap activitat en particular, per la qual cosa l’accés al lloc web i l’ús dels seus continguts es fa d’acord amb la responsabilitat de l’usuari.

 

Hiperenllaços

El lloc web té hiperenllaços amb altres llocs web, que no són editats, controlats, mantinguts ni supervisats per Liberty i, per tant, aquest no és el responsable del contingut d’aquests llocs web. El contingut d’aquests llocs web és responsabilitat de les seves persones titulars respectives, i Liberty no garanteix ni aprova els continguts esmentats.
La icona que conté l’hiperenllaç a l’adreça del lloc web de Liberty Mutual Group té l’objecte únic de proveir informació sobre el grup i la seva estructura a tot el món. Els productes i serveis que s’ofereixen en aquest lloc web es destinen únicament a residents dels Estats Units d’Amèrica del Nord i del Canadà, i no s’apliquen a les persones no residents dels països esmentats. Liberty no actua ni pretén actuar com a agent de Grup Mutual Liberty ni de qualsevol altra companyia d’aquest grup.
 

Els usuaris que vulguin establir hiperenllaços al lloc web s’han d’abstenir de fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas no es declararà ni es donarà a entendre que Liberty autoritza l’hiperenllaç ni que supervisa, aprova o assumeix de cap manera els continguts o serveis que s’ofereixen o es posen a disposició de la pàgina web en què s’estableixi l’hiperenllaç al lloc web. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de cap relació entre Liberty i la persona titular de la pàgina web en què aquest s’estableixi. No s’establiran hiperenllaços al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol manera contravinguin drets de terceres persones. Els hiperenllaços que, si escau i respectant les exigències exposades abans, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran accedir al lloc web, però no en reproduiran el contingut de cap manera i prescindiran, en tot cas, de l’ús de browsers o border environments.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els dissenys, les marques, els noms, les denominacions, les imatges, els logos, els gràfics, les icones, els noms de domini, les aplicacions, les seqüències de codi autoexecutables i qualsevol altre contingut del lloc web pertanyen a Liberty o, si escau, Liberty disposa de la llicència per fer-los servir i, en conseqüència, gaudeixen de la protecció pròpia dels drets sobre la propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat intel·lectual i copyright dels continguts d’aquest lloc web es reserven a Liberty i els seus llicenciadors, i en cap cas l’accés al lloc web implica el desistiment d’aquests drets per part de Liberty a favor de l’usuari. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas no en poden fer un ús comercial ni alterar-los de cap manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o el contingut que difereixi del que Liberty permet expressament, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual, afectarà els drets de la persona titular esmentada d’acord amb els tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya.
Queda estrictament prohibit l’ús dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per Liberty en aquests termes i condicions. En cas que els usuaris vulguin fer servir les marques, els noms, els logos o qualsevol altre signe distintiu per identificar els hiperenllaços que s’estableixin en altres llocs web al lloc web de Liberty, en poden sol·licitar l’autorització necessària a través del formulari de contacte disponible al lloc web.

Ús del correu electrònic

L’usuari pot fer servir el correu electrònic per posar-se en contacte amb Liberty, per a les finalitats que s’indiquen en aquests termes i condicions i en la política de privacitat.
Malgrat que la voluntat de Liberty és atendre els correus electrònics rebuts amb promptitud, Liberty no garanteix la resposta a aquests, que dependrà del volum de correspondència que rebi i de la complexitat de les qüestions plantejades. Liberty tampoc garanteix el funcionament del correu electrònic, tant en la recepció com en l’enviament, ja que està fora del seu control.
Tota la informació que es rebi per aquesta via dels usuaris del lloc web es tractarà d’acord amb el que estableix la política de privacitat.

 

Jurisdicció i llei aplicable

Qualsevol controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l’ús del lloc web s’ha de resoldre d’acord amb la legislació vigent a Espanya, i sotmetre’s a la jurisdicció i la competència dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, quan aquest estigui a Espanya, o a la dels jutjats i tribunals de Madrid, quan estigui fora d’Espanya, i ha de renunciar expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret li pugui correspondre.

 

Informació rellevant de Liberty

Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al volum 29777, secció 8a, foli 2, full M-377257. El CIF és A-48037642, i el domicili social està ubicat a Madrid (28042), Paseo de las Doce Estrellas, 4. La seva activitat està supervisada per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions i està inscrita en el Registre Especial d’Entitats Asseguradores, amb la clau C-0467, i en el Registre Especial d’Entitats Gestores de Fons de Pensions, amb la clau G-0056.
 

Queixes i reclamacions

Si voleu fer una queixa o reclamació, posem a la vostra disposició tota la informació que necessiteu per poder-la fer, inclòs el text íntegre del Reglament per a la Defensa del Client, en l’enllaç següent:

 

Queixes i reclamacions

REGLAMENT PER A LA DEFENSA DEL CLIENT de LIBERTY SEGUROS Companyia de Assegurances i Reassegurances, S.A.

 

 

Informació sobre normativa de consum

En compliment del que estableixen la Llei de consum de Catalunya 22/2010, de 20 de juliol, publicada al Diari Oficial de Catalunya núm. 5677, i la Llei gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries 2/2012, de 28 de març, publicada al Diari Oficial de Galícia núm. 69, informem que el telèfon gratuït d’atenció a queixes i reclamacions per a clients residents a Catalunya i Galícia és el 900 11 22 13. Així mateix, l’adreça física a la Generalitat de Catalunya a la qual es poden presentar reclamacions i fer efectiu el dret de desistiment és la següent: C/ Llacuna, 56-70, edifici C, 08005 Barcelona

Plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum. Us informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes, que està disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu//consumers/odr/. No obstant això, us recomanem que prèviament consulteu la disponibilitat d’aquest servei a Espanya, en la “Clàusula d’exempció de responsabilitat”.